Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lezerton.com

z dnia 27.07.2018

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.lezerton.com;

5.Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lezerton.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.Sprzedawca– podmiot prowadzący Sklep internetowy – Kuźnia Fryzjerska Wojciech Jewuła ul. Tadeusza Kościuszki 10, 33-100 Tarnów, tel: 510 468 762, NIP: 873 318 49 51, REGON: 122606372;

7.Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.);
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 5. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.lezerton.com.

2.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

2) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

3) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

4)zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

2.3. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

1) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych;

2) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet;

3)posiadać aktywne konto poczty e-mail.

2.4. W celu odczytania korespondencji e-mailowej i załączników do niej, niezbędne jest posiadanie:

1) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail;

2) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx., .txt, .jpg.

2.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

3.1. Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego posiada możliwość dokonania rejestracji.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

1) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

2) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu;

3) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

2) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

3) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów;

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

6) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lezerton.com, dokonać wyboru Towaru na podstawie jego dostępności, a następnie podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu Klient powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1) przedmiotu Zamówienia;

2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów;

3) wybranego sposobu dostawy;

4)czasu dostawy;

5) kosztów dostawy;

6) wybranej metody płatności;

7) całkowitej kwoty za Zamówienie tj. kwoty za zamawiany Towar oraz dostawę.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą prowadzącym Sklep internetowy dostępny pod adresem www.lezerton.com Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.7.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4.10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar:

1) wydruku potwierdzenia Zamówienia;

2) specyfikacji Zamówienia;

3) dowodu zakupu lub faktury VAT.

 1. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest możliwa na terytorium wszystkich państw świata i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionego Towaru odbywa się za pośrednictwem:

1)DPD;

5.3. Koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w czasie składania Zamówienia.

 1. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy Towarze nie zawiera kosztów dostawy.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za Towar w następujący sposób:

1) tradycyjnym przelewem bankowym na numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany w wiadomość e-mail, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;

2) za pomocą systemów płatności elektronicznej, w szczególności takich jak: Przelewy24, PayPal.

6.3. Klient uiszczając cenę w sposób określony w pkt.1) powyżej, zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko lub firmę oraz numer Zamówienia.

6.4.Klient, który jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT powinien podać dane niezbędne do jej wystawienia.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy

7.1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować o tym Sprzedawcę. Jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zostać przekazane Sprzedawcy w następujący sposób:

1) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Lezerton@kuzniajewula..com

2) poprzez wysłanie oświadczenia tradycyjnym listem poleconym na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 10, 33-100 Tarnów

7.4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór ww. formularza dostępny jest pod poniższym linkiem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby informacja dotycząca odstąpienia od Umowy została wysłana przez Konsumenta do Sprzedawcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

7.6.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Płatność zwrotna następuje dopiero po dostarczeniu do Sklepu Towaru nie noszącego śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu. Konsument, który odstępuje od Umowy sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego.

8.2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionego Towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego Towaru, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

8.3. Klient w reklamacji powinien wskazać:

1) swoje imię i nazwisko;

2) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, datę złożenia

Zamówienia);

3) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę;

4) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

8.4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Sprzedawcy drogą:

1) e-mailową na adres: Lezerton@kuzniajewula.com

2) pocztową na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 10, 33-100 Tarnów

8.5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

8.6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu ich otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, reklamację uznaje się za zasadną.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z jego aktualnej wiedzy technicznej. Sprzedawca zobowiązuje się ponadto usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać:

1) pisemnie na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 10, 33-100 Tarnów

2) mailowo na adres: Lezerton@gmail.com;

3) przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu ich otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, reklamację uznaje się za zasadną.

 1. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

10.1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

2) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;

3) pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

 1. Postanowienia końcowe

11.1. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Sklepu materiałów wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Sprzedawcy oraz Klientów Sklepu.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.5. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zostały określone w polityce prywatności dostępnej na stronie głównej Sklepu.

11.6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

11.7. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej Sklepu tj. od dnia 27.07.2018 .

11.8. Z ważnych przyczyn Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Sklepu. Klient zostanie poinformowany o ww. zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie, poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego www.lezerton.com oraz poprzez przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

11.9. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia, w którym informacja o zmianie doszła do Klienta drogą e-mailową w taki sposób, że Klient mógł zapoznać się z jego treścią.